Erfaring

Marshall Rosenbergs erfaring

Marshall Rosenberg Den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg utviklet IVK som filosofi og kommunikasjonsmetode. Center for Nonviolent Communication ble etablert på 1960-tallet. Navnet er inspirert av Mahatma Gandhis ikkevoldsbevegelse.

Som klinisk psykolog, inspirert av Carl Rogers, erfarte Marshall at empatisk kommunikasjon førte til raskere bedring blant de han arbeidet med. Med hans tilnærming opplevde menneskene at de ble sett og forstått. Han utarbeidet sin 4-trinns modell ut fra erfaringer om at kommunikasjon enten kan være kontaktskapende eller føre til avstand og lidelse mellom mennesker.

I grunnsynet ligger at alle menneske har de samme grunnleggende behovene uansett alder, kjønn, sosial posisjon og nasjonalitet. Han fant også at følelsene er signal på om behov er møtt eller ikke.

Rosenbergs erfaring gjennom mer enn førti års arbeid med ikkevoldskommuikasjon på alle kontinent sier at språket fremdeles bærer preg av at vi lever i et hierarkisk samfunn, og at det har tragiske konsekvenser på alle samfunnsnivå. I heirarkiet brukes gjerne analyser, sammenlikninger, diagnoser og merkelapper. Dette kaller Rosenberg avstandsskapende eller voldelig kommunikasjon.

Ikkevoldskommunikasjon tilstreber likeverdig og empatisk kontakt mellom mennesker. Slik kontakt krever at vi har kontakt med og språk for følelser og behov. Disse sidene ved mennesket har vært undertrykt gjennom flere tusen år. Gjennom ikkevoldskommunikasjon lærer vi mer om oss selv og dermed kan vi skape bedre og mer bevisst forhold til andre.